Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων ΣΜΕ 01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων της ύπ’αριθμ. ΣΜΕ 01/2015

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής καλεί προς συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προκήρυξη με αρθμ. ΣΜΕ 01/2015, όπως προσέλθουν στα γραφέια της εταιρείας, οδός Ν. Τσανακλή 15 1ος όροφος, Σάββατο, 10.10.2015.

Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα συνεντευξεων

 

Advertisements

Τριήμερο Σεμινάριο Εθελοντών «GIMMIE SHELTER»

Η αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο της δραστηριότητας 5.2.1 – Επιμόρφωση εθελοντών στην Ελλάδα του Στρατηγικού έργου »Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων» και ακρωνύμιο “GIMMIE SHELTER” του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 GIMMIE SHELTER που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ- και εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας, οργάνωσε με επιτυχία σεμινάριο με θέμα: «Επιμόρφωση Εθελοντών στον τομέα της φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των παιδιών σε κίνδυνο για το φαινόμενο της παιδικής εκμετάλλευσης και εμπορίας», από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου,στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «GIMMIE SHELTER – ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS», που εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG IV) Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Η συμμετοχή των εθελοντών σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών θεωρείται πολύ σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο εμφάνισης του φαινομένου εντός των κοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει και το ρόλο του ενεργού πολίτη.Παρευρέθηκαν εθελοντές από την πόλη του Σμόλιαν Βουλγαρίας, εθελοντές από το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΤΗΡΙΞΗΣ» και εθελοντές από την ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Το Στρατηγικό έργο »Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων» και ακρωνύμιο ‘GIMMIE SHELTER’ του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 GIMMIE SHELTER συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ταμείου(ΕΤΠΑ- και εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας.»

ΈΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής (Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε.) από τη σύσταση και τη μορφή της ως αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών, την κατάρτιση σχεδιασμών και την προετοιμασία και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Από το 2009 που συστάθηκε η Κ. Καραθεοδωρή έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από συγχρηματοδούμενα προγράμματα και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα έργα που έχει υλοποιήσει η Κ. Καραθεοδωρή: