ΣΜΕ 2/2019_Ανάρτηση των οριστικών Πινάκων των υποψηφίων

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη

  1. την  αρ. πρωτ. 20190405.01/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΡΩΦΕΛ2Ω-90Ε) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
  2. την με αρ. 02.06/2019 απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20190405.01/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΡΩΦΕΛ2Ω-90Ε) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2019,  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση  του έργου: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι κάτωθι πίνακες στο σύνδεσμο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Πίνακας Επιτυχόντων κωδ. 001

Advertisements

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2019

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη

  1. την  αρ. πρωτ. 20190405.01/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΡΩΦΕΛ2Ω-90Ε) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
  2. την με αρ. 02.06/2019 απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

Ανακοινώνει την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων καθώς και του Πίνακα Αποκλειομένων της Αξιολόγησης Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20190405.01/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΡΩΦΕΛ2Ω-90Ε) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 02/2019, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση  του έργου: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) έως και την πάροδο της ημέρας Τρίτης 23 Απριλίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι κάτωθι πίνακες στο σύνδεσμο: ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας Κατάταξης κωδ. 001

Πίνακας Αποκλειόμενων κωδ. 001

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΜΕ 02/ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Τσανακλή αρ. 15, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, διάρκειας έως  31/12/2019 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση  παράτασης υλοποίησης του έργου. Η συνολική χρονική διάρκεια της  συμβάσεως  λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν παρατάσεων της δε δύναται να υπερβεί το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους.

ΣΜΕ 02/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου για παιδιά, Παραδοτέο 2.2.2, στο πλαίσιο του έργου INTERSYC II του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου για παιδιά  στο πλαίσιο υλοποίησης του   πακέτου εργασίας 2:  Επικοινωνία& Διάδοση / WP2: Communication&Dissemination και συγκεκριμένα του παραδοτέου 2.2.2  Προωθητικό υλικό /Deliverable 2.2.2 Promotion Material  του έργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2.2

 

ΣΜΕ 1/2019_Ανάρτηση των οριστικών Πινάκων των υποψηφίων

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Έχοντας υπόψη

  1. την αρ. πρωτ. 20190308.03 -08/03/2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2019 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
  2. την με αρ. 01.04/2019 απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης,

ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών Πινάκων των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 20190308.03 -08/03/2019 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 01/2019, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του  έργου με τίτλο  του έργου με τίτλο:«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την υγεία και την προστασία του παιδιού ΙΙ/INTERSYCII» του προγράμματος INTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Αναλυτικά οι κάτωθι πίνακες στο σύνδεσμο:ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας Επιτυχόντων κωδ. 001

Πίνακας Επιτυχόντων κωδ. 002